Jako polscy i europejscy rzecznicy patentowi zapewnimy Państwu ochronę praw do znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych oraz użytkowych na terytorium Polski i Europy.

w szczególności prowadzimy:

 • postępowanie zgłoszeniowe i rejestrowe przed Urzędem Patentowym RP obejmujące: uzyskanie oraz zachowanie praw do znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych i patentów w mocy
 • walidacje praw własności wraz z wymaganymi tłumaczeniami
 • nadzorowanie i wnoszenie opłat za kolejne okresy ochronne
 • doradztwo w zakresie strategii ochrony przed konkurencją i zarządzania własnością intelektualną
 • doradztwo jak zabezpieczyć tajemnice techniczne, handlowe i organizacyjne (know-how) w przedsiębiorstwie
 • sporządzanie opinii we wszystkich sprawach związanych z ochroną własności intelektualnej
 • postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym i sądami powszechnymi w sprawach o naruszenie praw z zakresu prawa własności przemysłowej, zwalczania nieuczciwej konkurencji i prawa autorskiego
 • postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym w szczególności w sprawach o unieważnienie praw, stwierdzenie wygaśnięcia, udzielenia licencji przymusowej lub zmianę decyzji o udzieleniu licencji przymusowej
 • doradztwo sporne w sprawach prawa autorskiego, zwłaszcza prawa do utworów graficznych, wzorów przemysłowych, programów komputerowych
 • postępowanie sporne dotyczące nieuczciwej konkurencji obejmującej patenty, prawa ochronne i prawa z rejestracji
 • pomoc prawna w przypadku oskarżeń i roszczeń ze strony przedsiębiorstw o naruszenie ich praw
 • negocjacje w imieniu strony i opracowywanie umów dotyczących prawa własności przemysłowej, w tym: umowy cesji, licencyjne, a także regulaminy znaków towarowych oraz opinie prawne
 • poszukiwania w zbiorach literatury oraz w bazach i rejestrach praw własności przemysłowej
 • wycena wartości niematerialnych i prawnych