W SZCZEGÓLNOŚCI

 • reprezentujemy klientów w postępowaniu zgłoszeniowym i rejestrowym przed Urzędem Patentowym obejmującym w szczególności: uzyskiwanie oraz zachowywanie praw odnoszących się do przedmiotów własności przemysłowej, a w szczególności do znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, topografii układów scalonych oraz wynalazków;
   
 • prowadzimy negocjacje w imieniu strony i opracowujemy umowy dotyczące prawa własności przemysłowej, w tym: umowy cesji, umowy licencyjne dla wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, topografii układów scalonych, a także regulaminy znaków towarowych oraz opinie prawne;
   
 • prowadzimy poszukiwania w zbiorach literatury oraz w bazach i rejestrach praw własności przemysłowej;
  doradzamy w zakresie ochrony własności przemysłowej i intelektualnej przed konkurencją, a szczególnie przed nieuczciwą konkurencją;
   
 • ustalamy stan prawny udzielonych patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe, praw ochronnych na znaki towarowe, praw z rejestracji na wzory przemysłowe;
   
 • doradzamy, jak zabezpieczyć tajemnice techniczne, handlowe i organizacyjne (know - how) w przedsiębiorstwie;
  doradzamy i przeprowadzamy badania patentowe dotyczące ustalenia stanu techniki dla określonych rozwiązań technicznych będących przedmiotem opracowań konstrukcyjnych;
   
 • doradzamy i przeprowadzamy badania zdolności patentowej, zdolności ochronnych dla rozwiązań, które mają ubiegać się o ochronę w Polsce i za granicą;
   
 • doradzamy i przeprowadzamy badania zdolności rejestrowej znaków towarowych, które mają ubiegać się o ochronę w Polsce i za granicą;
   
 • doradzamy i prowadzimy sprawy o stwierdzenie prawa używania w ramach lokalnej działalności oznaczenia zarejestrowanego jako znak towarowy na rzecz innej osoby;
   
 • doradzamy w sprawach oznaczenia geograficznego towaru;

  doradzamy w sprawach przeniesienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub topografii układów scalonych uzyskanego przez osobę nieuprawnioną;
   
 • reprezentujemy klientów w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej oraz prawa konkurencji, oraz w postępowaniu spornym przed Urzędem Patentowym obejmującym w szczególności sprawy o: unieważnienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, stwierdzenie wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, udzielenie licencji przymusowej lub zmianę decyzji o udzieleniu licencji przymusowej, stwierdzenie bezzasadności zmiany warunków korzystania z oznaczenia geograficznego;
   
 • prowadzimy sprawy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach zakończonych prawomocnym orzeczeniem Urzędu Patentowego, kończącym postępowanie w sprawach wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, topografii układów scalonych;
   
 • doradzamy i prowadzimy sprawy o naruszenie patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa ochronnego na znak towarowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przed Urzędem Patentowym i sądami;
   
 • doradzamy w sprawach prawa autorskiego, zwłaszcza prawa do utworów graficznych, wzorów przemysłowych, programów komputerowych;
   
 • doradzamy i prowadzimy sprawy sporne dotyczące nieuczciwej konkurencji obejmującej patenty, prawa ochronne i prawa z rejestracji;
   
 • udzielamy pomocy prawnej w przypadku oskarżeń i roszczeń ze strony przedsiębiorstw o naruszenie ich praw;
   
 • sporządzamy opinie we wszystkich sprawach związanych z ochroną własności przemysłowej.

 

Czy wiesz, że

 Pierwsze lody na patyku pojawiły się w Stanach Zjednoczonych. 9 października 1923 roku do Urzędu Patentowego wpłynął wniosek Harrego Busta o nazwie „lizak lodowy”, który wkrótce stał się wielkim przysmakiem